تحلیل بین بازاری

اهمیت تحلیل بین بازاری

تحلیل بین بازاری (بخش اول) هدف از تحلیل بین بازار بررسی چند بازار به صورت همزمان و بررسی اثرات متقابل و همبستگی این بازارها با یکدیگر می باشد. این بازارها شامل بازارهای جهانی (بازار ارز، کامودیتی ها و…) و بازارهای ادامه مطلب