رتبه بندی حقوق مالکانه بانک ها

ملاحظات: *از مجموع ۴۰ بانک و موسسه دارای مجوز بانک مرکزی ، ۲۶ تای آن‌ها به علاوه “بانک مهر اقتصاد” که مجموعه‌ی بانک‌های غیر دولتی و موساسات بانکی غیر دولتی هستند، در جدول فوق درج شده اند. آمار مربوطه در ادامه مطلب