سمینار شکوفایی در رکود

بخش اول رکود تورمی و تاثیر آن بر آینده کسب و کارها در ایران رکود تورمی یکی از سخت ترین شرایطی است که اقتصاد ممکن است با آن مواجه شود. اکثر کسب و کار ها در این دوران شرایط بحرانی ادامه مطلب